Jesteś tu:
>
>
>
Pacjent z cukrzycą w szpitalu – rola pielęgniarki
Pacjent z cukrzycą w szpitalu – rola pielęgniarki
Katarzyna Kieś-Kokocińska
Konsultacja merytoryczna: mgr Ewa Ledwoń
Zdobyć zaufanie, pomóc w adaptacji
Pielęgniarki z każdego oddziału mogą zetknąć się z pacjentem chorującym na cukrzycę – niezależnie od tego, czy pracują na oddziałach dziecięcych czy też dla dorosłych. W leczeniu i rehabilitacji tych osób uwzględniane są działania dotyczące schorzenia będącego powodem hospitalizacji równolegle z monitorowaniem zagrożenia wystąpienia powikłań cukrzycy oraz edukacją w zakresie kontroli cukrzycy. Pielęgniarka musi zatem posiadać odpowiednią wiedzę na temat leczenia i kontroli cukrzycy oraz obsługi urządzeń do pomiaru glikemii (pompa insulinowa, glukometr) i wiedzę z zakresu stosowania insuliny, aby współpraca z pozostałymi członkami zespołu medycznego zajmującego się leczeniem pacjenta diabetyka była efektywna. Kompetencje zawodowe pielęgniarki są również konieczne do zdobycia zaufania osoby hospitalizowanej chorującej na cukrzycę i wyrobienia w niej poczucia bezpieczeństwa.
Podstawowe zadania wykonywane przez pielęgniarki w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych to kompleksowa pielęgnacja i opieka medyczna w zakresie schorzenia będącego powodem hospitalizacji, nawiązanie kontaktu z pacjentem i zdobycie jego zaufania oraz pomoc w zaadaptowaniu się chorego do warunków szpitalnych i do funkcjonowania poza murami lecznicy po wypisaniu ze szpitala. W przypadku chorych z cukrzycą do tej listy należy dopisać:
- czynny udział w stabilizowaniu cukrzycy oraz w uzyskiwaniu kontroli nad chorobą;
- edukowanie pacjenta w tematyce cukrzycy;
- pomoc w wyrobieniu u chorego nawyku systematycznej samokontroli i skutecznej samoopieki z ukierunkowaniem na uzyskanie prawidłowych wartości indywidualnych wskaźników wyrównania cukrzycy.
Pacjent z cukrzycą musi być przekonany, że cały personel medyczny na oddziale ma tylko jeden cel: przywrócić mu utraconą równowagę zdrowotną oraz pomóc w powrocie do normalnego życia. Aby móc skutecznie leczyć oraz edukować, trzeba zdobyć zaufanie pacjenta. Pielęgniarka zyskuje je przez wykonywanie przynależnych jej obowiązków w sposób profesjonalny, ale pełen empatii, życzliwości i otwartości w odniesieniu do pacjenta. Ważne jest, aby rozumieć, że hospitalizowany pacjent często czuje się przytłoczony faktem, iż do istniejącej już choroby przewlekłej w postaci cukrzycy dołączyło jeszcze inne schorzenie. Ponadto pacjent często czuje się sfrustrowany tym, że podczas pobytu w szpitalu znajduje się w zupełnie obcym dla siebie otoczeniu i jest pozbawiony możliwości pełnienia swojej dotychczasowej roli społeczno-zawodowej. To sprawia, że o ile tylko jest w stanie zupełnie świadomie odbierać sytuację, w której się znalazł, nie zawsze chętnie współpracuje podczas prób nawiązania z nim kontaktu czy zdobycia zaufania, podejmowanych przez pielęgniarkę. Tu potrzebna będzie pielęgniarce umiejętność trafnej oceny stanu psychofizycznego chorego oraz umiejętność skutecznego komunikowania się z pacjentem i z jego rodziną. Należy mówić zrozumiale, w sposób życzliwy, operując słownictwem dopasowanym do możliwości odbiorczych rozmówcy oraz nie ukrywać prawdy (nawet jeśli diagnoza i rokowanie nie są korzystne). Jeśli pacjent chorujący na cukrzycę znalazł się w szpitalu z powodu schorzenia innego aniżeli powikłanie cukrzycy, konieczne jest przekazanie informacji dotyczącej opieki w chorobie będącej powodem hospitalizacji i zwrócenie uwagi pacjenta/jego bliskich na aspekt związany z koniecznością kontroli cukrzycy. Pacjent i jego rodzina muszą być świadomi, że sukces w leczeniu chorego z cukrzycą zależy nie tylko od dobrze dobranej terapii schorzenia, które jest powodem hospitalizacji, ale także od rygorystycznie przestrzeganej kontroli cukrzycy.
Do zadań pielęgniarki należy także aktywizowanie chorego do współpracy z personelem medycznym – dobre efekty przynosi chwalenie pacjenta z cukrzycą za podejmowane przez niego wysiłki w utrzymaniu kontroli nad tą chorobą.
 
Ważne czynności pielęgniarskie
Cukrzyca sprzyja powstawaniu zakażeń i stanów zapalnych oraz powstawaniu odleżyn – te ostatnie dotyczą głównie osób dorosłych. Zatem czynności pielęgnacyjne wykonywane przez wykwalifikowany personel podczas opieki nad hospitalizowanym chorym z cukrzycą to jeden z najważniejszych aspektów pracy pielęgniarek z tym typem pacjentów. Właściwa pielęgnacja oraz edukacja pacjenta chorującego na cukrzycę, realizowane w warunkach szpitalnych, zapobiegają przedłużaniu terapii mogącej skutkować powstawaniem trudnych do leczenia stanów zapalnych i zakażeń. Zjawiska te mogą bowiem obniżyć efekty terapii stosowanych podczas hospitalizacji, ukierunkowanych na leczenie choroby innej aniżeli cukrzyca – tej, która była przyczyną przyjęcia do szpitala. Szczególnie istotna jest pielęgnacja pacjentów przewlekle lub obłożnie chorych, spędzających w łóżku większość czasu, oraz pielęgnacja pacjentów niepełnosprawnych.
Szczególnie dużo czynności pielęgniarskich wymagają dwie grupy osób hospitalizowanych: pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą oraz chorzy z cukrzycą zaburzoną. Są to czynności związane z typową pielęgnacją osoby przyjętej do szpitala ze zwróceniem szczególnej uwagi na prewencję zakażeń, a także ustawiczne monitorowanie glikemii i edukacja pacjenta.
Do zadań wykonywanych przez personel pielęgniarski w odniesieniu do każdego hospitalizowanego ze stwierdzoną cukrzycą, których celem jest profilaktyka groźnych dla diabetyka powikłań cukrzycy, należą:
- dbanie o zachowanie właściwego bilansu płynów
- kontrola glikemii
- prowadzenie karty cukrzycowej
- monitorowanie parametrów życiowych
- kontrola wkłuć obwodowych
- kontrola pomp podających insulinę i glukozę do dobrego wyrównania.
Zadania pielęgnacyjne podejmowane przez pielęgniarki w ramach profilaktyki zakażeń i stanów zapalnych w przypadku hospitalizacji osób chorujących na cukrzycę to:
- dbanie o dostarczanie choremu odpowiedniej ilości płynów do nawilżania ciała od wewnątrz, aby zapobiegać odwodnieniu
- prowadzenie bilansu dobowego ilości wydalanego moczu, zbiórek dobowych moczu
- wykonywanie czynności z zakresu utrzymania higieny osobistej  u osób, które są niesamodzielne fizycznie
- ochrona skóry ciała hospitalizowanego pacjenta przed uszkodzeniem i otarciami oraz monitorowanie kondycji skóry, szczególnie w okolicach fałd skórnych
- utrzymanie w czystości łóżka i szafki, które zajmuje chory na cukrzycę pacjent
- pomoc przy skrupulatnym przestrzeganiu zasad higieny oraz systematycznym wykonywaniu toalety: częste mycie ciała, przywracanie właściwego pH skóry poprzez stosowanie odpowiednich maści, kremów do nacierań
- zapobieganie zakażeniom stóp: pedantyczne wręcz dbanie o czystość stóp i paznokci w palcach nóg, zwracanie uwagi pacjenta na dokładne osuszanie skóry pomiędzy palcami stóp, zalecanie mu noszenia wygodnego obuwia z naturalnych, przewiewnych materiałów. 
 
W zależności od stanu zdrowia pacjenta, stopnia jego samodzielności oraz świadomości, zabiegami higienicznymi zajmuje się personel medyczny albo też sam pacjent. Pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy są świadomi i samodzielni, należy informować o tym, że profilaktyka zakażeń w ich przypadku ma szczególne znaczenie, ponieważ z powodu cukrzycy są bardziej od innych chorych podatni na wystąpienie zakażeń; muszą też wiedzieć, że zakażenia mają u nich cięższy przebieg niż u innych chorych i istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań. Te same informacje pielęgniarka powinna przekazać bliskim pacjenta.
 
Praca z hospitalizowanym dzieckiem
Szczególnej uwagi podczas pobytu w szpitalu wymagają dzieci. Bardzo boją się one rozstania z bliskimi i pobytu wśród obcych ludzi i w nowym otoczeniu. Ich wiara w siebie może ulec zachwianiu. Jeśli dziecko choruje na cukrzycę, a przyczyną hospitalizacji jest schorzenie inne niż ta właśnie choroba, młody pacjent z powodu strachu, niepewności oraz stresu może zaniedbać systematyczną kontrolę cukrzycy lub całkiem jej zaniechać. Zadania dla pielęgniarki, poza czynnościami pielęgnacyjnymi i medycznymi, w przypadku dziecka chorującego na cukrzycę to:
- zdobyć jego zaufanie – co umocni poczucie bezpieczeństwa młodego pacjenta i umożliwi dobrą współpracę podczas leczenia; pielęgniarka powinna pamiętać, że przekazuje swoim podopiecznym informacje poprzez komunikację werbalną i pozawerbalną, przy czym dzieci są silnie wyczulone na sygnały przekazywane poprzez mowę ciała
- kontrolować cukrzycę i monitorować, czy jej podopieczny systematycznie dba o utrzymanie prawidłowych wartości wskaźników wyrównania cukrzycy;
- edukować dzieci oraz ich opiekunów w zakresie cukrzycy, a także wyjaśniać konieczność stałej kontroli tej choroby i profilaktyki zakażeń podczas starań o powrót dziecka do zdrowia – również w sytuacji, kiedy młody diabetyk trafił do szpitala z powodu schorzenia innego aniżeli cukrzyca.
Jednym z zadań pielęgniarki jest aktywizowanie młodego pacjenta z cukrzycą do współpracy w sprawowaniu kontroli nad chorobą oraz zachęcanie go do udziału w zajęciach edukacyjnych i relaksujących, odbywających się pod okiem doświadczonych animatorów na terenie oddziału. Warto mieć na uwadze fakt, że dzieci lubią pochwały i dostrzeganie podejmowanych przez nie działań; starają się również unikać rzeczy nieprzyjemnych. Z tego względu należy młodych pacjentów chwalić za to, że pomimo hospitalizacji nadal systematycznie kontrolują cukrzycę, a także wyjaśniać, dlaczego tak duże znaczenie ma w przypadku cukrzycy zachowanie higieny oraz profilaktyka zakażeń – szczególnie, jeśli młody pacjent z cukrzycą znalazł się w szpitalu z powodu urazu lub przebył zabieg chirurgiczny
 
Hospitalizowany pacjent z cukrzycą (niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, czy też dziecko), gdy ma zaufanie do opiekującego się nim personelu medycznego, czuje się bezpiecznie, zyskuje wiarę w siebie i dobrze współpracuje. W każdym przypadku hospitalizacji chorego z cukrzycą podstawą jego udanej współpracy z pielęgniarką jest nawiązanie kontaktu oraz dobra komunikacja na linii personel medyczny – pacjent/jego opiekunowie. Pielęgniarka powinna dążyć do tego, aby pacjent i jego opiekunowie dzięki uzyskanym informacjom wiedzieli, że cukrzyca nie stanowi przeszkody w powrocie do zdrowia i w przeprowadzeniu skutecznej rehabilitacji po hospitalizacji; pod warunkiem pamiętania, że jest to choroba przewlekła oraz świadomości, że konieczne jest sprawowanie nad nią stałej kontroli.

Piśmiennictwo
1. Bernas M., Czech A., Tatoń J. Diabetologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3370-0
2. Kuczerowski R., Zakażenia u chorych na cukrzycę (cz.1) [online]. [dostęp: 25.06.2012]. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Dostępny w Internecie: http://pulsmedycyny.pl/2579421,61579,zakazenia-u-chorych-na-cukrzyce-cz.1
3. Mirowska M., Poziom wiedzy pacjentów z cukrzycą oraz udział pielęgniarek w edukacji diabetologicznej, Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (3): 316-322; Via Medica – Wydawnictwo Medyczne, Gdańsk 2010, ISSN: 1233-9989
4. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Pielęgniarstwo internistyczne, Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-200-3654-1

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi