Jesteś tu:
>
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Dokument opisujący i wyjaśniający zakres gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach wortalu został sporządzony z myślą o bezpiecznym i świadomym korzystaniu z wortalu przez Internautów. Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami.

Administratorem gromadzonych danych jest firma casusBTL z siedzibą w Poznaniu, ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 15351/99/s, NIP 617-146-06-22, REGON 631285178 w dalszej części polityki prywatności zwana Administratorem Danych.

Dokument polityka prywatności przyjęty przez Administratora Danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników wortalu „Diabetologiaonline.pl”, w szczególności z zamiarem uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do nich. Administrator Danych w polityce prywatności zapewnia wszystkim Użytkownikom wortalu „Diabetologiaonline.pl” realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Zrealizować powyższe uprawnienia Użytkownik może poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stosownym żądaniem do Administratora Danych na adres: kontakt@diabetologiaonline.pl.

W związku z korzystaniem z wortalu „Diabetologiaonline.pl” Administrator Danych może gromadzić o Użytkownikach następujące dane: adres e-mail (będący jednocześnie loginem), hasło, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, specjalizację lekarską, numer prawa wykonywania zawodu, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w wortalu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach wortalu „Diabetologiaonline.pl”.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie  Użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych w ramach wortalu „Diabetologiaonline.pl” oraz informowaniu Użytkownika o innych działaniach właściciela danych.

Administrator Danych gromadzi również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną dostępną pod adresem internetowym www.diabetologiaonline.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania wortalu. Dzięki tym informacjom budowane są m.in. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania wortalem. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych – ma to na celu dostarczanie Użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe Użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary wortalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji wortalu.

Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa. Dane osobowe Użytkownika nie będą także widoczne dla innych Użytkowników wortalu, prócz danych, które Użytkownik dobrowolnie umieścił w wortalu.

Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych, w tym w szczególności:
1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych;
4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację zmienionej wersji na stronie internetowej „Diabetologiaonline.pl”. Żywimy nadzieję, że powyższe zasady pozwolą Państwu z zadowoleniem i wygodnie korzystać z wortalu. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@diabetologiaonline.pl.

W imieniu Administratora Danych
Redakcja Diabetologiionline.pl

Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi