Jesteś tu:
>
>
>
Cukrzyca a ciąża
Cukrzyca a ciąża
Prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wystąpienie cukrzycy u kobiet ciężarnych wymaga dużo troski i specjalistycznej wiedzy ze strony lekarzy oraz pielęgniarek. W tego typu przypadkach prowadzenie badań naukowych, zwłaszcza o charakterze interwencyjnym, jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Na 71. zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ze względu na wagę tego zagadnienia, wiele prac poświęcono problematyce ciąży u kobiet chorych na cukrzycę. Większość z badań miała charakter epidemiologiczny, choć nie brakowało także prac z zakresu biologii molekularnej.
 
Leczenie cukrzycy typu 1 u kobiet w ciąży
Badania prowadzone przez Murphy’ego i wsp. (Cambridge, Wielka Brytania) dotyczyły przebiegu absorpcji insulin i utylizacji glukozy w zaawansowanej ciąży u pacjentek chorych na cukrzycę typu 1. Stwierdzono, że w 28.–32. tygodniu ciąży dochodzi do spowolnienia absorpcji insuliny posiłkowej (aspart) i nasilenia insulinooporności. Prawdopodobnie zatem należałoby zalecać pacjentkom podawanie insuliny przedposiłkowej wcześniej niż bezpośrednio przed jedzeniem.
Grupa badaczy francuskich i angielskich (LePercq i wsp.) przeprowadziła metaanalizę danych z ośmiu badań, obejmujących łącznie 702 kobiety, w których ciężarne stosowały analog długo działający – glarginę. Nie stwierdzono żadnych różnic pomiędzy glarginą a insuliną NPH pod względem ryzyka pojawienia się powikłań okołoporodowych u matki i dziecka, włącznie z częstością występowania wad wrodzonych, makrosomii oraz hipoglikemii u matki i dziecka.
Ciąża u kobiet chorych na cukrzycę typu 1 jest – co zrozumiałe – okresem szczególnie dobrego wyrównania metabolicznego choroby. Po porodzie u pacjentek zwykle dochodzi do wzrostu glikemii i pogorszenia ogólnej kontroli cukrzycy. W trakcie ostatniego zjazdu ADA polscy naukowcy z Krakowa (Cyganek i wsp.) zaprezentowali wyniki badania, które potwierdziły to zjawisko. Stwierdzili jednak także, że u pacjentek, które po zakończeniu ciąży kontynuowały leczenie przy użyciu ciągłego podskórnego wlewu insuliny, stosując osobistą pompę, w mniejszym stopniu doszło do wzrostu hemoglobiny glikowanej niż u pacjentek, które po porodzie leczono metodą wielokrotnych wstrzyknięć. Różnica między obiema grupami chorych wyniosła 0,5% i była istotna statystycznie. Pogorszenie kontroli metabolicznej po zakończeniu ciąży jest zatem zależne od rodzaju stosowanego leczenia cukrzycy.
 
Leczenie cukrzycy ciążowej
Obecnie burzliwie dyskutuje się na temat stosowania metforminy u kobiet w ciąży chorych na cukrzycę. Sam lek nie został zarejestrowany do stosowania u kobiet w ciąży, jednakże w niektórych krajach zaleca się pacjentkom kontynuowanie przyjmowania metforminy (m.in. od 2008 roku w Wielkiej Brytanii zgodnie z zaleceniami NICE oraz w Indiach), jeżeli zaszły w ciążę chorując już na cukrzycę typu 2. Grupa badaczy z Leeds (Wielka Brytania) przeanalizowała skuteczność i bezpieczeństwo metforminy w grupie kilkunastu kobiet, które w czasie ciąży były leczone insuliną w skojarzeniu z metforminą. Grupę porównawczą stanowiły pacjentki, które otrzymywały jedynie insulinę. Stwierdzono, że te ciężarne, które kontynuowały przyjmowanie metforminy podczas ciąży, nie zwiększyły znamiennie swojej masy ciała w tym okresie, a po porodzie szybko wróciły do swojej pierwotnej wagi. Podczas ciąży otrzymywały też prawie połowę mniej insuliny niż pacjentki nieleczone metforminą. Wyniki okołopołożnicze były podobne w obu grupach. Metformina stosowana w ciąży wydaje się więc być lekiem bezpiecznym i korzystnym pod względem hamowania przyrostu masy ciała u matki (Pernicova i wsp.).
Grupa naukowców z Freiburga (Niemcy) oceniła przebieg cukrzycy ciążowej (GDM) u prawie 400 kobiet leczonych w jednym ośrodku. Odnotowano najbardziej niekorzystny wpływ na losy matki i dziecka wówczas, gdy GDM wystąpiła przed 27. tygodniem ciąży. Wykazano również, że prawie połowa ciężarnych, u których w doustnym teście obciążenia 75 g glukozy stwierdzono wartości glikemii charakterystyczne dla nieprawidłowej tolerancji glukozy u kobiet niebędących w ciąży (IGT), w czasie przebiegu ciąży wymaga stosowania insuliny w celu uzyskania optymalnej kontroli metabolicznej choroby (Laubner i wsp.).
Uzyskanie zamierzonych celów w leczeniu GDM jest jednak bardzo trudne. W Danii, kraju, w którym opieka diabetologiczna jest dobrze rozwinięta, ten typ cukrzycy nadal wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego i niewspółmierności barkowej, koniecznością wykonania cesarskiego cięcia oraz ryzykiem urodzenia dziecka o masie powyżej 4500 g (Ovesen i wsp.)
 
Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy po przebytej GDM
Na konferencji przedstawiono wyniki 6-letniego badania obserwacyjnego (Tam i wsp.) obejmującego grupę kobiet z Hongkongu, będącego kontynuacją tej części programu HAPO, w której brały udział Chinki. Stwierdzono, że podczas badania ryzyko rozwoju cukrzycy lub nietolerancji glukozy u kobiet, które przebyły cukrzycę ciążową jest 3–4-krotnie większe niż w populacji ogólnej. Na podstawie przeprowadzonego w obserwowanej grupie badania sztywności tętnic wykazano ponadto, że nawet jeśli udaje się u tych pacjentek dobrze kontrolować ciśnienie tętnicze, to ryzyko wczesnego rozwoju miażdżycy jest i tak większe od przeciętnego. Badacze z Luizjany wykazali, że przebycie GDM zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy ponad 7-krotnie w porównaniu z kobietami, których ciąża nie była powikłana cukrzycą (Wang i wsp.).
Jednak nie wszystkie kobiety, u których wystąpiła GDM, chorują na cukrzycę w podobnym czasie, jaki upłynął od porodu. Badacze z Korei (Kwak i wsp.) analizowali uwarunkowania genetyczne i metaboliczne sprzyjające wystąpieniu cukrzycy w krótkim okresie po zakończeniu ciąży powikłanej GDM. Stwierdzono, że występowanie polimorfizmów w genie HHEX i CDKAL1 ma znaczenie w prognozowaniu zachorowania na cukrzycę po GDM. Pacjentki, które po ciąży stosunkowo szybko zachorowały na cukrzycę, charakteryzowały się także nasiloną dysfunkcją komórek β.
Badacze z Filadelfii, San Francisco i Oakland (USA) (Entringer i wsp.) wykazali, że masa ciała przed ciążą, a nie przyrost masy ciała w ciąży, jest głównym czynnikiem determinującym nasilenie subklinicznego zapalenia i ryzyka rozwoju zespołu metabolicznego u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową.
W Kalifornii (USA) prowadzone jest badanie oceniające wpływ karmienia piersią na ryzyko rozwoju cukrzycy po przebyciu ciąży powikłanej GDM. Zaobserwowano, że w ciągu roku od zakończenia ciąży karmienie piersią w porównaniu ze stosowaniem mieszanek mlecznych zmniejsza w sposób istotny statystycznie ryzyko rozwoju cukrzycy po przebytym GDM o 32%, a nietolerancji glukozy – o 20% (Gunderson i wsp.).
Dokładna ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy po GDM ma istotne znaczenie kliniczne i może stanowić ważny element strategii prewencji cukrzycy. Włoscy i austriaccy badacze (Grassi i wsp.) zaprezentowali wyniki wieloczynnikowej analizy, na podstawie których stwierdzono, że największe ryzyko wystąpienia cukrzycy determinuje masa ciała i wartość średniej glikemii dobowej oraz funkcja komórek β i insulinowrażliwość tkanek obwodowych. Odpowiednie obliczenia matematyczne wykorzystujące wartości glikemii i insulinemii w trakcie doustnego testu obciążenia 75 g glukozy mogą pozwolić na dokładne oszacowanie ryzyka rozwoju cukrzycy po GDM, co z kolei ma kluczowe znaczenie dla podjęcia skutecznych działań profilaktycznych w grupach chorych najbardziej zagrożonych cukrzycą. Badacze z Austrii i Włoch (Goebli wsp.) wykazali z kolei, że najsilniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy po GDM jest nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT), stężenie cholesterolu frakcji HDL w surowicy <50 mg/dl i wiek >35 lat.
 
Ciąża u kobiet z cukrzycą typu 2
Coraz częściej diabetolodzy i położnicy opiekują się kobietami w ciąży chorującymi na cukrzycę typu 2. Zespół krakowskich badaczy przeprowadził analizę przebiegu ciąży u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 (Hebda-Szydło i wsp.). Zaobserwowano, że pacjentki chore na cukrzycę typu 2 charakteryzowały się lepszą kontrolą metaboliczną w I trymestrze i mniejszym wzrostem masy ciała niż pacjentki z cukrzycą typu 1. Podobnie jak w cukrzycy typu 1, kobiety chore na cukrzycę typu 2 odnosiły korzyści z planowania ciąży. 

Słowa kluczowe:

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi