Jesteś tu:
>
>
>
Oznaczenie glikemii dla celów diagnostycznych
Oznaczenie glikemii dla celów diagnostycznych
Dr n. med. Bogdan Solnica
Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zwiększone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia) występuje w naturalnym przebiegu wszystkich typów cukrzycy, niezależnie od ich etiopatogenezy i przebiegu klinicznego. Ta biochemiczna nieprawidłowość definiuje cukrzycę jako jednostkę chorobową, stanowi podstawę kryteriów jej rozpoznawania i jest wyznacznikiem wyrównania metabolicznego choroby w trakcie jej leczenia [1, 2].
Oznaczanie stężenia glukozy we krwi jest wobec tego podstawowym badaniem laboratoryjnym stosowanym w szeroko rozumianej diagnostyce cukrzycy. Ze względu na stosowanie, zarówno dla celów rozpoznawania, jak i monitorowania leczenia cukrzycy oraz znaczną częstość występowania tej choroby, oznaczanie glikemii jest najczęściej wykonywanym badaniem biochemicznym [3]. Warto podkreślić, że większość oznaczeń glikemii jest wykonywana poza laboratorium, jako tzw. badania rozproszone (point-of-care testing, POCT) – w oddziałach szpitalnych, poradniach diabetologicznych i samodzielnie przez chorych w ramach samokontroli. Tak szeroka dystrybucja oznaczeń stężenia glukozy we krwi stwarza liczne problemy metodyczne i organizacyjne, dotyczące głównie porównywalności i harmonizacji wyników oraz utrzymywania i kontroli jakości analitycznej.
Można wyróżnić dwie kategorie oznaczeń stężenia glukozy stosowanych w diagnostyce diabetologicznej, różniące się pod względem materiału, w którym wykonywane są badania, metodyki, aparatury, organizacji i kryteriów jakości analitycznej:
·          badania służące do celów diagnostycznych, czyli wykrywania i rozpoznawania cukrzycy i stanów przedcukrzycowych – nieprawidłowej glikemii na czczo (Impaired Fasting Glycemia, IFG) i upośledzonej tolerancji glukozy (Impaired Glucose Tolerance, IGT)
·          badania służące do monitorowania leczenia cukrzycy.
Oznaczenia stężenia glukozy dla celów diagnostycznych powinny być wykonywane w osoczu krwi żylnej, metodami enzymatycznymi, w laboratorium posiadającym akredytację lub wdrożony system zapewniania jakości. Propozycja wykonywania badań w jednym materiale (Amercan Diabetes Association, 1997) umożliwiła ujednolicenie kryteriów diagnostycznych (rys. 1). Osocze krwi żylnej jest obecnie jedynym rekomendowanym materiałem do oznaczeń stężenia glukozy w celach diagnostycznych [1, 4]. Należy podkreślić, że niedopuszczalne jest rozpoznawanie cukrzycy, ani stanów przedcukrzycowych, na podstawie wyników znaczeń stężenia glukozy np. we krwi włośniczkowej przy użyciu glukometru.
 

 
Oznaczenia stężenia glukozy w osoczu muszą spełniać następujące zalecane kryteria jakości analitycznej: nieprecyzja ≤3,3%, obciążenie analityczne (bias) ≤2,5% i błąd całkowity ≤7,9%. Zwraca się uwagę na potrzebę redukcji obciążenia analitycznego tych oznaczeń do 0% przy dalszym zmniejszaniu nieprecyzji [5]. Praktyczne znaczenie tych kryteriów z punktu widzenia użytkowników wyników jest związane z faktem, że zmienność analityczna ma swój niezależny wpływ na jego charakterystykę diagnostyczną badania laboratoryjnego. Obciążenie analityczne powoduje bowiem pozorne przesunięcie populacyjnego rozkładu wyników. W przypadku wyników zawyżonych (obciążenie dodatnie) rozkład zostanie przesunięty w prawo, w kierunku wartości większych. Spowoduje to, że oprócz wyników fałszywie dodatnich związanych z przyjęciem danej wartości decyzyjnej, pojawi się pewna liczba wyników „fałszywie dodatnich”, będących konsekwencją błędu oznaczenia. Na odwrót, ujemne obciążenie analityczne spowoduje przesunięcie rozkładu wyników w lewo, w kierunku wartości mniejszych, czego następstwem będzie pewna liczba wyników „fałszywie ujemnych”. W oparciu o podaną przez Pertersena i wsp. ogólną zasadą wpływu obciążenia analitycznego na cechy diagnostyczne testu można przyjąć, że dodatnie obciążenie analityczne oznaczenia stężenia glukozy równe 10% spowoduje zwiększenie o 10-12% liczby rozpoznań w badanej populacji, natomiast ujemne obciążenie tej samej wielkości – zmniejszenie liczby rozpoznań o ok. 8% [6].
O jakości oznaczeń glukozy decyduje także właściwe postępowanie w fazie przedanalitycznej. W pobranej próbce krwi glukoza jest metabolizowana przez krwinki również in vitro. W związku z tym, krwinki muszą zostać oddzielone od osocza do 60 minut od pobrania materiału. Zalecenie to określa czas, w jakim pobrana próbka krwi powinna być dostarczona do laboratorium. Często nie jest ono jednak spełniane, szczególnie przy pobieraniu krwi w gabinetach lekarskich lub przychodniach i transporcie próbek do odległego nieraz laboratorium. W temperaturze pokojowej, zachodzący w krwinkach proces glikolizy powoduje zmniejszanie stężenia glukozy o 5-7% w ciągu godziny. We krwi  zawierającej dużą liczbę leukocytów spadek ten jest większy. Przy przechowywaniu pełnej krwi w lodówce w temp. 4°C spadek stężenia glukozy wynosi około 20% w ciągu 24 godzin. Można temu przeciwdziałać dodając do pobieranej krwi substancje spowalniające glikolizę, takie jak fluorek sodu, jodooctan sodu lub maleinimid. Są one zwykle stosowane razem z antykoagulantami, jak szczawian lub EDTA. Najlepiej przyjąć jako zasadę pobieranie krwi na oznaczenie glukozy do zawierających te substancje, specjalnie przygotowanych, probówek próżniowych oznakowanych szarym korkiem lub szarą zakrętką i jak najszybsze dostarczanie próbek do laboratorium.
Oznaczenia stężenia glukozy dla celów monitorowania leczenia cukrzycy są wykonywane w pełnej krwi włośniczkowej, jako materiale najlepiej nadającym się do wielokrotnych pobrań. Oznaczenia te są wykonywane w placówkach służby zdrowia oraz samodzielnie przez chorych na cukrzycę w ramach samokontroli glikemii. Do wykonywania oznaczeń służy wiele typów analizatorów glukozy wykorzystujących różne techniki analityczne, alternatywne dla klasycznych metod laboratoryjnych. Analizatory te, najczęściej oparte o elektrochemiczne sensory glukozy, łączą cechy analityczne sprzętu laboratoryjnego i aparatów przystosowanych do użytkowania w miejscu opieki nad chorym (POCT).
Ponieważ samokontrola glikemii jest obligatoryjna u wszystkich chorych na cukrzycę leczonych insuliną i rekomendowana u pozostałych, rozpowszechniło się używanie glukometrów. Poza samokontrolą glikemi, glukometry są szeroko stosowane w rozproszonych badaniach glukozy (POCT) w placówkach służby zdrowia. Są to zminiaturyzowane analizatory glukozy, wykorzystujące metody suchej chemii, w których stałym podłożem dla wszystkich substancji biorących udział w reakcjach są paski testowe (reagent strips), a przebieg tych reakcji jest oceniany w pomiarach reflektometrycznych lub amperometrycznych. Glukometry mają łączyć w sobie prostotę obsługi z określoną jakością analityczną. Są one prekalibrowane fabrycznie, a kalibracja przez użytkownika sprowadza się do wprowadzeniu kodu identyfikującego serię pasków testowych. Ocena stanu układu pomiarowego odbywa się przy użyciu specjalnych pasków kontrolnych i (lub) roztworów o znanym stężeniu glukozy. Zakres stężeń glukozy oznaczalnych przy użyciu większości glukometrów wynosi od 20 do 800 mg/dl (1,11 do 44,4 mmol/l) i obejmuje zarówno stężenia występujące u wyrównanego metabolicznie chorego, jak i wartość skrajnej hiperglikemii i hipoglikemii (rys. 2). Przy ich użyciu de facto oznacza się stężenie glukozy w osoczu krwi włośniczkowej penetrującym do pola reakcyjnego paska. W wielu glukometrach jest ono przeliczane na stężenie glukozy w pełnej krwi, które jest o 10-15% mniejsze niż w osoczu lub surowicy z tej samej próbki. Glukometry są wyposażone w podręczną pamięć mieszczącą do kilkuset wyników oznaczeń oraz są przystosowane do przekazywania on line wyników do komputera.

 
 
Jakość oznaczeń zależy od jakości pasków i cech układu pomiarowego oraz właściwej obsługi glukometru. Często popełnianym błędem jest używanie przeterminowanych pasków testowych, przechowywanie ich w niewłaściwych warunkach oraz brak zgodności ich kodu z kodem wprowadzonym do glukometru. Wyniki oznaczeń w próbkach krwi włośniczkowej są zależne od hematokrytu – przy jego wartościach powyżej 55% mogą być zaniżone, a przy wartościach poniżej 35% – zawyżone. Wpływ na wyniki oznaczeń mają też warunki zewnętrzne (temperatura, wilgotność otoczenia) – przy temperaturze próbki krwi poniżej 32°C mogą być one zaniżone.
Kryteria analitycznej jakości oznaczeń przy użyciu glukometrów pozostają przedmiotem debaty. Zgodnie z najbardziej restrykcyjnym stanowiskiem American Diabetes Association całkowity błąd oznaczenia nie może przekraczać 5% [7]. Inne rekomendacje jakości analitycznej w glukometrii są bardziej liberalne i tak w zaleceniach International Organization for Standardization (ISO) z 2003 r. zaleca się, aby dla stężeń glukozy powyżej 4,2 mmol/l (76 mg/dl) - 95% wyników mieściło się w zakresie około 20%, a dla stężeń powyżej 4,2 mmol/l (76 mg/dl) – w zakresie około 0,83 mmol/l (15 mg/dl) w porównaniu z wynikami uzyskanymi metodą laboratoryjną [8]. Wyniki badań jakości analitycznej glukometrów obsługiwanych zarówno przez pacjentów jak i fachowych pracowników służby zdrowia wskazują, że ich błąd oznaczenia jest zwykle zbliżony do 10% [9,10]. Warto podkreślić, że błąd oznaczenia przy użyciu glukometru jest różnicą pomiędzy wynikiem uzyskanym przy jego użyciu, a wynikiem uzyskanym w tym samym materiale metodą laboratoryjną, co umożliwia jego łatwe określenie w codziennej praktyce.
Utrzymywanie błędów oznaczeń przy użyciu glukometrów na akceptowalnym poziomie wymaga właściwej edukacji i szkolenia chorych w zakresie obsługi glukometrów oraz systematycznej kontroli ich jakości analitycznej. Zgodnie ze zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jakość analityczna oznaczeń glikemii przez pacjenta przy użyciu jego własnego glukometru powinna być kontrolowana 2 razy w roku w placówce służby zdrowia, w której jest on leczony [3]. Zakres kontroli umożliwia wyznaczenie błędu glukometru oraz wykrycie ewentualnych jego przyczyn [11] (rys. 3). Rozpoznanie cukrzycy i postępowanie z chorym, trwające przez całe jego życie, wymaga licznych badań laboratoryjnych, wśród których najczęstszym jest oznaczanie glikemii. Odpowiadająca potrzebom dostępność oraz jakość analityczna tego badania – w laboratoriach i w miejscu opieki nad chorym, w tym samokontroli, w znacznej mierze decydują o jakości opieki diabetologicznej.

Piśmiennictwo
1. ADA Position Statement. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2004;27:S5-10.
2. American Diabetes Association Position Statements. Tests of Glycemia in Diabetes. Diabetes Care 2004;27:S91-S93.
3. Solnica B., Oznaczanie glukozy we krwi – problemy metodyczne i organizacyjne. Diagn. Lab. 2002;38:399-410.
4. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna. 2004;5:Suppl. D.
5. Sacks D. B., Bruns D. E., Goldstein D. E., Maclaren N. K., McDonald J. M., Parrott M., Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. 2002. Clin. Chem. 48:436-472.
6. Petersen P. H., de Verdier C. H., Groth T., Fraser C. G., Blaabjerg O., Hor¬der M. The influence of analytical bias on diagnostic misclassifications. Clinica Chimiea Acta 1997;260:189-206.
7. American Diabetes Association: Consensus Statement: Self-monitoring of blood glucose. Diabetes Care 1994;17:81-86.
8. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. ISO/FDIS 15197 2003.
9. Solnica B., Naskalski J. W., Sieradzki J., Analytical performance of glu¬cometers used for routine glucose self-monitoring of diabetic patients. Clin. Chim. Acta. 2003;331:29-35.
10. Grefkin G., Winter W. E. Hardware and Software in Diabetes Mellitus: Performance Characteristics of Hand-held Glucose Testing Devices and the Application of Glycemic Testing to Patients’ Daily Diabetes Management. Clin. Chem. 2001;47:11-12.
11. Solnica B., Naskalski J. W., Hebda-Szydlo A., Sieradzki J., Quality Control of Monitoring Glycemia in Patients with Diabetes. Point of Care 2005;4,1:45-49.

Słowa kluczowe:

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi